Osnovan Ekonomski fakultet u Sarajevu

14. oktobra 1952. godine osnovan je Ekonomski fakultet u Sarajevu. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do 30. 11. 2006. godine diplomiralo 13.776 studenata na četverogodišnjem studiju. Trogodišnji studij završilo je 493 studenta, a dvogodišnji 2.878 studenata. Naučni stepen magistra steklo je 457 kandidata i odbranjeno je 177 doktorskih disertacija. U Sarajevu, dislociranoj nastavi u Zenici i Goraždu u školskoj 2006/07. godini studiralo 7.079 studenata. Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje.

Razvoj fakulteta

Za prvi period razvoja Fakulteta karakteristično je osnivanje regionalnih centara za obrazovanje studenata uz rad (vanrednih studenata) u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Zenici, koje počinje školske 1961/62. godine i javlja se u više navrata nakon toga. Ovi su centri zapravo baza formiranju samostalnih ekonomskih fakulteta u ovim gradovima.
Važan momenat za razvoj Fakulteta je pripajanje Više ekonomsko-komercijalne škole Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1985. godine. Ovaj strateški potez značajno je uticao ne samo na organizacioni status i strukturu Fakulteta, nego i na obrazovni proces u cjelini. Na odluku o integraciji uticala je potreba da se procesi obrazovanja ekonomista na dvogodišnjem i četverogodišnjem studiju objedine i da se studentima omogući studiranje na stepenovanoj nastavi, u skladu sa potrebama privrede i društva za ekonomistima višeg i visokog obrazovanja. Značajan strateški potez ka širenju i razvoju istraživačkih aktivnosti na Fakultetu bilo je osnivanje vlastitog Instituta 1984. godine. Ovaj Institut je dobio status zasebne organizacione jedinice Fakulteta i osnovni zadatak da objedini i institucionalizira raznovrsne istraživačke aktivnosti nastavnika, asistenata i studenata. Od početka je Institut organizovan na projektnom principu, bez stalno zaposlenih i administracije. Korištenje fakultetske infrastrukture i administrativne podrške omogućilo je ostvarivanje dodatnih prihoda za Fakultet, te otvorilo mogućnost afirmacije nastavnika i asistenata, povećanje broja spoljnih saradnika i uključivanje većeg broja studenata, posebno postdiplomaca u realizaciju naučno-istraživačkih projekata. Ono što je posebno značajno je kontinuitet u radu Fakulteta u proteklih 58 godina. Čak ni u uslovima najžešćih granatiranja i ratnih dejstava u vrijeme agresije na BiH u periodu 1992-1995. godine nastavne aktivnosti nisu prekinute, zahvaljujući prije svega entuzijazmu i požrtvovanosti zaposlenih i studenata. Fakultet je i u najtežim vremenima uspio zadržati najveći dio svog nastavnog kadra.

Nastavni plan i svjetska priznanja

U nastojanju da se što je moguće više osavremeni Nastavni plan i programi Ekonomskog fakulteta, te da se intenziviraju aktivnosti na internacionalizaciji i međunarodnom priznavanju diploma Ekonomskog fakulteta (odnosno Univerziteta u Sarajevu), Fakultet je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio i počeo realizovati (školske 2001/2002. godine) nastavni plan i program zasnovan na Evropskom sistemu za prijenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS), odnosno tzv. kreditni sistem studiranja. Ostvaren je zavidan nivo saradnje sa elitnim fakultetima ekonomije u Evropi i svijetu, koji će omogućiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog utjecaja na kreiranje programa koji slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama. Drugi (značajniji) korak u implementaciji ECTS baziranog koncepta studija Ekonomski fakultet je inicirao u 2005. godini uvođenjem sistema trogodišnjeg studija «3+2+3». Pored toga, pokrenute su i inicijalne aktivnosti usmjerene ka međunarodnoj akreditaciji Fakulteta.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je jedina obrazovna institucija u BiH koja je članica EFMD-a i AACSB-a.
EFSA je stekla akreditaciju Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta - AQA. U ovom trenutku, EFSA je jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji posjeduje Evropsku akreditaciju, što znači da će ova institucija i njene diplome biti priznate u Evropskom obrazovnom prostoru. EFSA je također uveo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. U 2009., EFSA je stekao certifikaciju od strane Bureau Veritas. Uvođenjem i certifikacijom sistema za upravljanje kvalitetom po ISO standardima označava Ekonomski fakultet kao uspješnu instituciju u razvoju i implementaciji akadamskih programa za prvi, drugi i treći ciklus studija visokog obrazovanja. 2009., EFSA je nagrađen sa EDUNIVERSAL Palmes Certificate. Ovaj certifikat naglašava sve veći uspjeh ove institucije u međunarodnim razmjerama, i stavlja Ekonomski fakultet u Sarajevu mađu 1000 najboljih poslovnih škola u svijetu.
Prema Webometrics-u, sistemu koji ocjenjuje univerzitete širom svijeta prema WEB aktivnostima, Ekonomski fakultet u Sarajevu rangiran je na respektabilno 390. mjesto, među 400 najboljih poslovnih škola u svijetu.