Osnovan Mašinski fakultet u Sarajevu

20.02. - 03.03.1955. god. Univerzitet u Sarajevu je formirao Komisiju za izradu analize o uvjetima za osnivanje mašinskog odsjeka pri Tehničkom fakultetu. 
13.06.1955. god.Na X sjednici Univerzitetskog savjeta prihvaćen je izvještaj Komisije, koji je sadržavao procjenu da trenutno u Bosni i Hercegovini nedostaje oko 400 diplomiranih mašinskih inženjera a da ih je u narednih pet godina potrebno još oko 220. Predloženo je da mašinski odsjek ima deset semestara sa usmjerenjima: metalurgija, energetika, rudarstvo, vojna industrija itd. Republičko izvršno vijeće je prihvatilo prijedlog Savjeta Univerziteta u Sarajevu, ali nije stvorilo preduvjete da se realiziraju prijedlozi Komisije.

16.06.1958. god.Savjet Tehničkog fakulteta donosi odluku o otvaranju mašinskog odsjeka i o tome podnosi informaciju Savjetu Univerziteta u Sarajevu. Savjet Univerziteta u Sarajevu upućuje prijedlog Izvršnom vijeću NR BiH. Izvršno vijeće mijenja Statut Tehničkog fakulteta, čl. 4, koji sad glasi:«Tehnički fakultet u Sarajevu ima sljedeće odsjeke: Arhitektonski, Građevinski i Mašinski.»

06.10.1958. god.Na Tehničkom fakultetu je osnovan Mašinski odsjek za školovanje «stručnjaka opšteg tipa mašinske struke». Trajanje nastave iznosi osam semestara sa devetim semestrom za izradu diplomskog rada. U prvi semestar je upisano 118 studenata. Svečano otvaranja mašinskog odsjeka je izvršio profesor Kazimir Boras. 
10.07.1961. god.     Izvršno vijeće i Narodna skupština NR BiH prihvataju prijedlog Univerziteta. Mijenja se čl. 118 Zakona o visokom školstvu NR BiH:
«Dosadašnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom, a osnivaju se Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet.
Fakulteti iz prethodnog stava su u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Organi upravljanja fakulteta iz stava 1 ovog člana formirat će se najkasnije do 15. 9. 1961. godine.
Savjet Univerziteta u Sarajevu odredit će komisiju, koja će do 30. 9. 1961. godine izvršiti raspodjelu prostorija, inventara, opreme i drugih materijalnih sredstava na fakultete iz stava 1 ovog člana.
Današnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom na dan 30. 9. 1961. godine, a danom 1.10.1961. godine počinju sa radom fakulteti iz stava 1 ovog člana.»

Nastava se odvijala na Poljoprivrednom fakultetu, u zgradi Tehničkog fakulteta (sadašnja zgrada Ekonomskog fakulteta) i u katoličkom samostanu u Titovoj ulici broj 54. Laboratorijske vježbe su se odvijale u bivšoj Električnoj centrali na Skenderiji, Zavodu za hidrotehniku na Koševu i u Fabrici željezničkih vozila «Vaso Miskin Crni». 
14.07.1961. god.Profesor Dragoslav Mirković je izabran za prvog dekana, a profesor Nikola Sedlar za prodekana.
24.11.1961. god.Na prijedlog Savjeta Univerziteta u Sarajevu, a po inicijativi Mašinskog i Šumarskog fakulteta, Izvršno vijeće NR BiH donijelo je rješenje kojim potvrđuje statutarne odluke Šumarskog fakulteta o izdvajanju Drvno-industrijskog odsjeka iz svog sastava, odnosno Mašinskog fakulteta o uključivanju ovog odsjeka u svoj sastav.
01.01.1962. god.Mašinski fakultet u Sarajevu je u svoj sastav integrirao Drvno-industrijski odsjek sa njegovom nastavnom zgradom u izgradnji, opremom, knjigama i časopisima. 
1963. god.Krajem godine završena je zgrada Mašinskog fakulteta na sadašnjoj lokaciji, Vilsonovo šetalište 9, koja je, prema prvobitnoj odluci Izvršnog vijeća, bila namijenjena za smještaj Drvno-industrijskog odsjeka, ranije dijela Šumarskog fakulteta. Zbog toga je dograđen peti sprat zgrade.
1986. god.Istočna zgrada Fakulteta je otvorena za upotrebu. Laboratorijski prostori u podrumu zgrade nisu bili završeni.Organiziran je Jugoslovensko-njemački kolokvij «Low pollution and efficient combustion of low-grade coal». Organizatori su Mašinski fakultet i Akademija nauka i umjetnosti BiH.
Pokrenuta su najveća multidisciplinarna istraživanja u historiji Bosne i Hercegovine, u okviru društvenih ciljeva, koja su imala zadatak da stvore pretpostavke za brži i efikasniji transfer novih tehnologija u privredu Bosne i Hercegovine, a posebno u pravcu osposobljavanja mladih istraživača. Prve aktivnosti na ovim projektima su počele 1985. godine, ali tek 1988. godine počinju intenzivna istraživanja.
Nastava iz pojedinih predmeta prvih dviju godina odvijala se u amfiteatrima Prirodno-matematičkog, Građevinskog i Poljoprivrednog fakulteta.