Osnovan Građevinski fakultet u Sarajevu

10. jula 1961. g. izvršno vijeće i Narodna skupština NR BiH prihvataju prijedlog Univerziteta u Sarajevu i dolazi do promjene čl. 118 Zakona o visokom školstvu NR BiH:
«Dosadašnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom, a osnivaju se Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet.
Fakulteti iz prethodnog stava su u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Organi upravljanja fakulteta iz stava 1 ovog člana formirat će se najkasnije do 15. 9. 1961. godine.
Savjet Univerziteta u Sarajevu odredit će komisiju, koja će do 30. 9. 1961. godine izvršiti raspodjelu prostorija, inventara, opreme i drugih materijalnih sredstava na fakultete iz stava 1 ovog člana.
Današnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom na dan 30. 9. 1961. godine, a danom 1.10.1961. godine počinju sa radom fakulteti iz stava 1 ovog člana.»

Građevinski fakultet u Sarajevu je javna ustanova koja obavlja nastavnu, naučnoistraživačku, visokostručnu, stručnu i savjetodavnu djelatnost u oblasti građevinarstva i geodezije. 
Fakultet u svom sastavu ima organizacione jedinice za nastavno-naučni rad, odsjeke i katedre. Odsjeci u svom sastavu imaju organizacione jedinice za naučnoistraživački, visokostručni i stručni rad - institute.
Prava osnivača Fakulteta vrši Kanton Sarajevo u skladu sa Zakonom preko Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva Kantona. Građevinski fakultet je članica Univerziteta u Sarajevu, i u izvođenju svoje djelatnosti autonoman u skladu sa evropskim standardima o univerzitetskoj autonomiji i Zakonom o visokom obrazovanju.