Osnovan Arhitektonski fakultet u Sarajevu

10. jula 1961. g. izvršno vijeće i Narodna skupština NR BiH prihvataju prijedlog Univerziteta u Sarajevu i dolazi do promjene čl. 118 Zakona o visokom školstvu NR BiH:
«Dosadašnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom, a osnivaju se Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet.
Fakulteti iz prethodnog stava su u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Organi upravljanja fakulteta iz stava 1 ovog člana formirat će se najkasnije do 15. 9. 1961. godine.
Savjet Univerziteta u Sarajevu odredit će komisiju, koja će do 30. 9. 1961. godine izvršiti raspodjelu prostorija, inventara, opreme i drugih materijalnih sredstava na fakultete iz stava 1 ovog člana.
Današnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom na dan 30. 9. 1961. godine, a danom 1.10.1961. godine počinju sa radom fakulteti iz stava 1 ovog člana.»
Kao udruženi član Univerziteta u Sarajevu, Arhitektonski fakultet je fakultet koji u BiH educira mlade inženjere arhitekture. Preko 3.800 arhitekata uspješno rade u državama nastalim raspadom ex Jugoslavije, Europskim, Transatlanskim i zemljama Trećeg svijeta. Trenutno se usaglašavaju modeli studija sa Europskim. Sarađuje sa više evropskih Univerziteta i arhitektonskih fakulteta u obliku razmjene studenata i nastavnika kroz radionice, posjete, izložbe i izravno učestvuje u izvođenju nastave na postdiplomskim studijama.
Specifični programski sadržaji vezani za multikulturno podneblje i elemente zatečene kulture, umjetničkog i graditeljskog naslijeđa, tradiciju stanovanja, odnos prema prirodi, susjedstvu i organizaciji naselja, manifestovali su se u karakterističnoj „Sarajevskoj školi arhitekture“. Na njegovanju tradicionalnih vrijednosti obrazovale su se generacije studenata, koje su svoj afinitet umjeli transponovati u savremeni arhitektonski izraz i tako afirmisati svoje stvaralaštvo i fakultet koji su pohađali.