Osnovan Elektrotehnički fakultet u Sarajevu

10. jula 1961. g. izvršno vijeće i Narodna skupština NR BiH prihvataju prijedlog Univerziteta u Sarajevu i dolazi do promjene čl. 118 Zakona o visokom školstvu NR BiH:
«Dosadašnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom, a osnivaju se Građevinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Mašinski fakultet i Elektrotehnički fakultet.
Fakulteti iz prethodnog stava su u sastavu Univerziteta u Sarajevu.
Organi upravljanja fakulteta iz stava 1 ovog člana formirat će se najkasnije do 15. 9. 1961. godine.
Savjet Univerziteta u Sarajevu odredit će komisiju, koja će do 30. 9. 1961. godine izvršiti raspodjelu prostorija, inventara, opreme i drugih materijalnih sredstava na fakultete iz stava 1 ovog člana.
Današnji Tehnički fakultet u Sarajevu prestaje sa radom na dan 30. 9. 1961. godine, a danom 1.10.1961. godine počinju sa radom fakulteti iz stava 1 ovog člana.»
Prva generacija Elektrotehničkog fakulteta upisana je godinu dana ranije na, tad postojećem, Tehničkom fakultetu u Sarajevu.
Fakultet je danas smješten u prostoru Kampusa Univerziteta u Sarajevu u objektima čija površina omogućuje standard od cca 5 m2 po studentu. Za izvjesne laboratorijske vježbe Fakultet koristi i kapacitete javnih preduzeća JP Elektroprivreda BiH i Telecom BiH. 
Osim aktivnosti u svojoj osnovnoj edukativnoj djelatnosti, Elektrotehnički fakultet je od svog osnutka pa sve do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučnoistraživačkog rada i ostalih aktivnosti vezanih za promociju nauke i tehnologije.
Fakultet je posjedovao niz laboratorija u okviru svoje predratne lokacije u Lukavici, gdje su se realizirali mnogi istraživački i razvojni projekti koji su direktno ugovarani sa fondovima za naučni rad na republičkom i saveznom nivou, kao i sa industrijskim gigantima kao što su bili Energoinvest, Elektroprivreda BiH, Unis, Famos i drugi.
Fakultet je također realizirao i niz istraživačko razvojnih projekata za tadašnje Sizove za naučni rad i na Saveznom i Republičkom nivou, a bio je u periodu od 1985-1991 nosilac nekoliko velikih projekata koji su imali oznaku DC (Društveni ciljevi) i imali su značajna sredstva i budžet za višegodišnja istraživanja i razvoj u okviru tadašnje države Jugoslavije.
U godinama nakon rata, počev od 1996., Fakultet uspjeva da se povrati i u sferu istraživanja i razvoja i do danas realizira preko 80 istraživačkih projekata i studija za renomirane partnere kao što su: JP Elektroprivreda BiH, JP BH Telecom , Energoinvest, RMU Banovići, DD Tvornica cementa Kakanj, HT Mostar, Bosna-S i drugi.
Njegovi nastavnici i saradnici u stalnom i dopunskom radnom odnosu su vrlo aktivni i u naučno istraživačkom i stručnom radu, i pored skromnih laboratorijskih resursa kojima Fakultet danas raspolaže.
U periodu do rata njegovi saradnici radeći u tadašnjim istraživačko razvojnim centrima u Energoinvestu, Unisu, Elektroprivredi BiH, Famosu i drugim, su podnjeli i dobili verifikaciju i priznanje za preko 20 patenata u svijetu.