Osnovan Univerzitet u Banja Luci

Univerzitet u Banjoj Luci osnovan je 07. novembra 1975. godine. Prilikom osnivanja u sastavu Univerziteta bilo je pet fakulteta: Tehnološki, Elektrotehnički, Mašinski, Ekonomski i Pravni. U sastav Univerziteta ušle su i tri više škole.

1978. godine osnovan je i Medicinski fakultet. Kasnije su osnovani i ostali fakulteti: Poljoprivredni i Šumarski 1992. godine, Filozofski 1994. godine, Arhitektonsko-građevinski 1995. godine, Prirodno-matematički 1996. godine, Akademija umjetnosti 1999. godine, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta  2001. godine, a Filološki, Fakultet političkih nauka i Rudarski 2009. godine.

Većina fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci nalazi se u dva kampusa smještena nedaleko od obala rijeke Vrbas, u neposrednoj blizini centra grada. U kampusima se nalaze studentski domovi sa svim pratećim objektima.

Univerzitet u Banjoj Luci raspolaže sa neophodnim učioničkim prostorijama raznovrsnog oblika i veličina, od amfiteatara, srednjih i manjih učionica, čitaonica i biblioteka, do laboratorija i računarskih sala. Ukupna površina učionica iznosi oko 16.000 m2, a laboratorijskog prostora oko 10.000 m2. Većina učionica opremljena je elektronskim pomagalima za prikazivanje digitalnih nastavnih sadržaja, što uvelikom pomaže studentima da bolje razumjevaju materiju koja im se izlaže.

Univerzitet raspolaže sa preko 20 računarskih sala sa 24 časovnim pristupom internetu. Biblioteke raspolažu sa oko 185.000 knjiga, a pretplaćene su na 75 naučnih časopis.

Univerzitet u Banjoj Luci danas ima 16 fakulteta sa 52 studijska programa na kojima radi oko 650 profesora, 400 asistenata i 450 administrativnih službenika. Trenutno na Univerzitetu studira oko 17.000 studenata. Do sada je na Univerzitetu u Banjoj Luci diplomiralo više od 19.000 studenata, 700 specijalista, 650 magistara i 300 doktora nauka.