Osnovana Elektroprivreda BiH

U zakonodavno-organizacionom pogledu elektroprivreda Bosne i Hercegovine ima svoj početak u Uredbi  o osnivanju električnog preduzeća Bosne i Hercegovine 30. augusta 1945. godine. Ovom Uredbom su „ElektroBIH-u“ kako se ovo preduzeće kraće nazivalo, stavljene u nadležnost skoro sve djelatnosti za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije. Od prve Uredbe iz 1945. godine bosanskohercegovačka elektroprivreda  prošla je dug put organizovanja i razvoja.

Potpisivanjem Samoupravnog sporazuma o udruživanju osnovnih organizacija udruženog rada djelatnosti proizvodnje i  prenosa  električne energije 21. decembra 1973. godine osnovano je Preduzeće  za proizvodnju i prenos električne energije  „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“

1975. godine uslijedio je  Samoupravni sporazum o osnivanju Samoupravne interesne zajednice elektroprivrede BiH, da bi se transformacija zaključila 1977. godine putem Samoupravnog sporazuma o udruživanju radnih organizacija u Složenu organizaciju udruženog rada za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije  „Elektroprivreda Bosne i Hercegovine“ Sarajevo.

Elektroprivreda BiH danas je javno preduzeće koje obavlja elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, distribucije, i snabdijevanja električnom energijom prvog i drugog reda, trgovanje, zastupanje i posredovanje na domaćem tržištu električne energije, izvoz i uvoz električne energije i upravljanje elektroenergetskim sistemom.

Po vlasničkoj strukturi JP EPBiH je dioničko društvo, u kome je 90 odsto kapitala u vlasništvu Federacije BiH. Osnovni kapital iznosi 2.155 milijardi KM.

EPBiH raspolaže sa 1.682 MW instaliranih proizvodnih kapaciteta i snabdijeva blizu 690 hiljada tarifnih kupaca u sedam kantona na području FBiH.