Desant na Drvar

Desant na Drvar (sedma ofanziva) ili njemačko kodno ime Rösselsprung ("Konjićev skok"). Trajao je od 25. maja do 6. jula 1944. godine. Cilj operacije bio je da se uništenjem središnjih štabova i ustanova nanese težak udarac NOVJ. Napad je počeo u zoru 25. maja teškim bombardovanjem Drvara koje je trebalo da rastroji odbranu, a nakon toga padobransko-jedriličarskim desantom na grad. Vrhovni štab NOV i POJ je u to vrijeme bio sakriven u pećini iznad Drvara. Unatoč relativno velikom broju angažiranih postrojbi, operacija nije uspjela, Tito je s pratnjom, pripadnicima ruske i britanske misije pri Vrhovnom štabu  evakuisan avionom 3. juna sa Glamočkog polja. Njemačka operacija okončana je 6. juna - neupješno.

Njemački gubici su bili 789 ubijenih, 929 ranjenih i 57 nestalih. Partizani su imali 6.240 mrtvih zajedno sa zarobljenima, uključujući i mnogo civilnih žrtava.

Ova operacija predstavljala je taktički jednu od najuzbudljivijih i najspektakularnijih operacija u Drugom svjetskom ratu, pa je zbog toga obrađivana u historijskim, memoarskim, književnim i filmskim djelima, i postala simbol.