Partizanske snage oslobodile Bihać

Bihaćka operacija, koja je trajala od 2. do 4. novembra 1942. godine, jedna je od najvećih pobjeda Narodno oslobodilačke vojske Jugoslavije. U njoj je osam brigada NOVJ pod komandom Operativnog štaba za Bosansku Krajinu uništilo ustaško-domobranski garnizon u Bihaću i okolnim mjestima.

Ovo je bila jedna od većih pobjeda NOVJ nad snagama NDH, a osvajanjem Bihaća povezana je slobodna teritorija u Bosanskoj Krajini i centralnoj Bosni sa slobodnom teritorijom u Dalmaciji. Tako je formirana neprekidna slobodna teritorija od Karlovca do Livna na kojoj su obrazovane mnoge vojne i civilne institucije, poznata kao Bihaćka republika ili Titoland (po Nijemcima).

Oslobođeni Bihać postao je vojno, političko i kulturno središte Narodnooslobodilačkog pokreta